Zmiana 2 do Statutu 19.02.2016

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zmiana nr 2 /2015/2016

do Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Jaworznie

 

 Podstawa prawna:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 

W statucie Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Jaworznie wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. W § 16 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: " Do przedszkola moga uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzezeniem ust 2 i 2a.

  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat ."

 2. W § 16 pkt. 1 a otrzymuje brzmienie:

  "Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. "

 

 1. W § 16 pkt. 2. otrzymuje brzmienie: "Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat."

 2. W § 16 po pkt. 2a dodaje się pkt. 2b w brzmieniu:

  "W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat."

   

   Powyższą zmianę zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej

   Nr 8 /2015/2016 z dnia 19 .02.2016 r.