Przedszkole Miejskie Nr 26 w Jaworznie

ABI - Przetwarzanie danych!

Przedszkole Miejskie nr 26 z siedzibą w Jaworznie przy ul. Towarowej 61, informuje, iż jest Administratorem danych osobowych m.in. dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 - Ustawy o systemie oświaty;

 - Ustawy o systemie informacji oświatowej;

 - Ustawy o samorządzie gminnym;

 - aktów wykonawczych

 Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany w terminie 30 dni poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.