Jesteś tutaj: Start / NABÓR 2018/2019

NABÓR 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Drodzy Rodzice!

                 Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w postępowaniu uzupełniającym

odbywać się będą w formie elektronicznej.

                                                                                                                                                                      15 wolnych  miejsc

klikająć w link https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

     rejestrują Państwo dziecko i wypełniają wniosek, wydrukowany wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Od 08.06.2018  do 15.06.2018     składanie wniosków

20 czerwca 2018r  godz.12:00  Rodzice, po zalogowaniu się na swoje konto w systemie rekrutacji będą widzieli czy ich wniosek został zweryfikowany, oraz czy dziecko zostało zakwalifikowane lub niezakwalifikowane.

Od 20 do 22 czerwca 2018r. do 15:00  Rodzice których dzieci zostały zakwalifikowane winni złożyć potwierdzenia woli. Potwiedzienie należy wydrukować z systemu rekrutacji wypełnić i przynieść do wybranego przedszkola.

Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli w wybranym przedszkolu jest warunkiem przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Brak potwierdzenia powoduje skreślenie dziecka z listy przyjętych.

25 czerwca 2018r  godz.12:00  zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

                                Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna Nr EK.0050.32.2018

                                                     z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2017r., poz. 85z późn. zm.)art. 13 ust. 1 pkt. 3, art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 130-131,149-150, 153- 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59z późn. zm.)

                                                                                                   zarządzam, co następuje:

                                                                                                                  § 1

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającegodo przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2018/2019

 
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 1 marca  -  19 marca 2018 r.                        _
2 Podanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych miejsc w przedszkolach 23 marca 2018 r.   godz.13.00 8 czerwca 2018r     godz. 13.00
3 Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
3 kwietnia  -  16 kwietnia 2018 r. 8 czerwca  - 15 czerwca 2018 r.
4 Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
4 maja 2018r    godz. 12.00 20 czerwca 2018r.   godz. 12.00
5 Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 4 maja - 10 maja 2018r                      do godz. 15.00 20 czerwca - 22 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
6 Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 11 maja 2018r     godz. 12.00 25 czerwca 2018r.   godz. 12.00
7 Procedura odwoławcza. 11 maja  - 7 czerwca 2018 r. 26 czerwca -  24 lipca 2018 r.
8 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.                            _ 30 sierpnia 2018 r.

 § 2

 Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

                                             § 3                                              

1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019  odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej. Dokument podpisano elektronicznie.
2. W przypadku awarii systemu, nabór będzie prowadzony tradycyjnie w formie papierowej.

  § 4
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli, oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.


§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr EK.0050.29.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny2018/2019.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA
Paweł Silbert

 

Zarządzenie Prezydenta  z dnia 25 stycznia 2018r