Jesteś tutaj: Start / OPŁATY

OPŁATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu. Wysokość odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jaworzno określa Uchwała NrXLVIII/628/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jaworzno i wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego. W przypadku wydłużenia pobytu Dziecka w Przedszkolu, ponad czas określony w Umowie, Rodzice zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Od 1 stycznia 2017r w/w opłaty nie dotyczą dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Dla pozostałych dzieci opłaty pozostają bez zmian.

1. Wysokość miesięcznej opłaty za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, stanowi iloczyn kwoty 1 zł oraz sumy dziennych rozpoczętych godzin, ponad wymiar 5 godzin dziennie, wszystkich dni roboczych w miesiącu, w którym dziecko było obecne.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie Dziecka stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej, oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.
3. Wprowadza się odpis lub częściowy zwrot opłat za świadczenia Przedszkola z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, w wysokości:

dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności Dziecka w Przedszkolu,
–  godzinowej stawki za każdą pełną godzinę nieobecności dziecka w Przedszkolu w czasie.

Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu jest płatna z góry.

Opłata za wyżywienie jest obliczana na podstawie zadeklarowanych w karcie zapisu dziecka do przedszkola godzin i posiłków. Płatności należy dokonywać do dnia 15-go każdego miesiąca w kwocie zgodnej z kwotą z Książeczki opłat przedszkolnych (kwoty nie zaokrąglamy).

Zgodnie z podpisaną Umową cywilno – prawną Rodzice zobowiązani są do terminowego zwrotu opłaconych książeczek za świadczenia przedszkola. W terminie do 19-tego każdego miesiąca, należy dostarczyć do przedszkola opłaconą książeczkę, a w razie przelewu przez internet dostarczyć potwierdzenie dowodu wpłaty.

Za każdy dzień opóźnienia w opłacie za świadczenia, Przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości.

Informujemy, że przedszkole nie dysponuje informacjami z Banku o dokonywanych przez Rodzica wpłatach, dlatego należy dołączyć do książeczki wydruk potwierdzający dokonanie wpłaty, brak wydruku jest równoznaczny z brakiem wpłaty. 

Przykłady:

wrzesień 2017

liczba dni roboczych: 21

stawka żywieniowa: 7,00 zł

Uśmiech

Dla dzieci 6-letnich opłacamy tylko koszty wyżywienia:

3 posiłki  (21 x 7,00)  -  147,00zł

2 posiłki  (21 x 5,40zł)  -  113,40zł

UśmiechUśmiechUśmiech

Pozostałe dzieci:

opłata miesięczna na 3 posiłki

  •  210,00 zł

pobyt 7:00 do15:00 (7-8-1zł  i 13-15=2zł)= 3 zł dziennie x 21 dni= 63 zł

żywienie (21dni x 6,50zł = 147,00 zł)

  • 231,00 zł

 pobyt 7:00 do16:00  (7-8=1zł, 13-16=3zł)= 4 zł dziennie x 21 dni =84 zł

 żywienie (21dni x 7,00zł =147,00 zł)

  • 189,00 zł

pobyt 8:00 do15:00 (13-15)= 2 zł dziennie x 21 dni = 42 zł

żywienie (21dni x 7,00zł =147,00 zł)

  •  210,00 zł

pobyt 8:00 do16:00 (13-16)= 3 zł dziennie x 21 dni= 63 zł

żywienie(21dni x 6,50zł = 147,00 zł)

  •  231,00 zł

pobyt 7:00 do16:00  (7-8=1zł, 13-16=3zł)= 4 zł dziennie x 21 dni =84 zł

żywienie (21dni x 7,00zł =147,00 zł)

UśmiechUśmiech

opłata miesięczna na 2 posiłki

liczba dni roboczych: 21

stawka żywieniowa: 5,40 zł

  •  134,40 zł

 pobyt 7:00 do13:00 (7-8) = 1 zł dziennie x 21 dni= 21 zł

żywienie (21dni x 5,40zł =113,40 zł)

  • 113,40 zł

pobyt  8:00 do13:00

żywienie (21dni x 5,40zł =113,40 zł)