Jesteś tutaj: Start / OPŁATY

OPŁATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 52 ust. 15 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. W związku z powyższym nie zostanie z Rodzicami zawarta przez Przedszkole Miejskie Nr 26 w Jaworznie Umowa o świadczenie usług przez przedszkole na rok szkolny 2018/2019 i lata następne. Celem unormowania kwestii odpłatności za wyżej wymienione usługi Prezydent Miasta Jaworzna ustalił  pismo "Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystania z wyżywienia”. Uchwałą Nr XLII/591/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Jaworznie uchwaliła dla przedszkoli miejskich opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2  w/w „Zasad” w wysokości jednego złotego, za każdą rozpoczętą godzinę powyżej czasu określonego w deklaracji, nie dotyczy to dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Odpłatność za wyżywienie dziecka w Przedszkolu ustala Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Jaworznie.

1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

 Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie oraz opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

1) Dla celów obliczeniowych określa się czas między godziną 8.30 a 13.30 jako czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

2) Czas pobytu dziecka w Przedszkolu będący podstawą do naliczenia odpłatności rejestrowany jest przez "Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu", zwany dalej Ewidencją.

3) Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do rejestracji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu
w Ewidencji za pośrednictwem funkcji "wejście" i "wyjście".

4) W przypadku niezarejestrowania w Ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu, czas, będący podstawą do naliczenia odpłatności ustalony zostanie jako równy dziennemu czasowi pracy Przedszkola.

5) W przypadku zarejestrowania w Ewidencji tylko wejścia dziecka do Przedszkola, czas pobytu będący podstawą do naliczania odpłatności ustalony zostanie od godziny wskazane na czytniku do godziny zamknięcia Przedszkola.

6) W przypadku zarejestrowania w Ewidencji tylko wyjścia dziecka z Przedszkola czas pobytu będący podstawą do naliczania odpłatności ustalony zostanie od godziny rozpoczęcia pracy Przedszkola do godziny wyjścia wskazanej na czytniku.

7) Opłatę miesięczną za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn stawki godzinowej ustalonej w uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie, oraz liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu w danym miesiącu poza czasem bezpłatnych godzin.

8) Za dni, w których dziecko uczestniczy w zajęciach religii czas tych zajęć przy ustalaniu opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przedszkolu, czas realizacji tych zajęć odlicza się.

2. Korzystanie dziecka z wyżywienia w Przedszkolu.

1) Przedszkole prowadzi wyżywienie w formie śniadań, obiadów i podwieczorków.

2) Dzieci korzystają z wyżywienia w Przedszkolu w zakresie określonym w deklaracji rodziców zawartej we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola za

odpłatnością. 

3) Odpłatność za wyżywienia, ustala dyrektor w drodze zarządzenia, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Jaworzna, W zarządzeniu dyrektor określa dzienne

stawki żywieniowe dla każdego rodzaju posiłku.

4) Opłatę ponoszą rodzice/prawni opiekunowie, obejmuje ona koszty surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków.

5) Opłatę miesięczną za korzystanie z wyżywienia dziecka stanowi iloczyn dni pobytu dziecka w przedszkolu oraz dziennej stawki żywieniowej ustalonej dla

danego dziecka w zależności od rodzaju posiłków, z których dziecko korzysta.

 3. Wnoszenia opłat.

 1) Opłaty dokonywane są z dołu, to jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze świadczeń Przedszkola.

 2) Dyrektor Przedszkola, w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca przekazuje rodzicom informację o wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola

  w poprzednim miesiącu.

 3) Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci dokonują  opłaty na  rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Przedszkola, w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca.

     nr rachunku  Bank Handlowy SA Warszawa    33 1030 1159 0000 0000 9204 5013

4) Rodzice są zobowiązani do dostarczenia do Przedszkola dowodu dokonanej opłaty w terminie do 24 dnia miesiąca

5) Za każdy dzień opóźnienia wpłaty naliczane są  odsetki ustawowe od zaległości.

6) Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7) Wprowadza się odpis lub częściowy zwrot opłat za świadczenia Przedszkola z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy w wysokości:

        – dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności Dziecka w Przedszkolu,
        –  godzinowej stawki za każdą pełną godzinę nieobecności dziecka w Przedszkolu w czasie.

Informujemy, że przedszkole nie dysponuje informacjami z Banku o dokonywanych przez Rodzica wpłatach, dlatego należy dołączyć do książeczki wydruk potwierdzający dokonanie wpłaty, brak wydruku jest równoznaczny z brakiem wpłaty.