Jesteś tutaj: Start / OPŁATY

OPŁATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 52 ust. 15 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Uchwałą NR LIII/1707/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 kwietnia 2023 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzno  uchwalono opłatę dla przedszkoli miejskich w wysokości 1,30 zł   za każdą rozpoczętą godzinę powyżej czasu określonego w deklaracji, na rok szkolny 2023/2024, nie dotyczy to dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Odpłatność dziennej stawki za wyżywienie dziecka w Przedszkolu ustala Zarządzeniem Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 26 w Jaworznie

 Opłatę przelewem dokonujemy na konto:   nr 33 1030 1159 0000 0000 9204 5013 

z dopiskiem imię i nazwisko dziecka - PM26

 

Opłaty za korzystanie z posiłków dokonywane są z dołu, to jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wychowankowie Przedszkola korzystali z posiłkówOpłatę należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 20-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy  wskazany przez dyrektora Przedszkola (decyduje data wpływu na konto).

Opłaty w okresie od lipca do sierpnia dokonywane są przez rodziców/prawnych opiekunów zaliczkowo z góry, tj. w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dziecko korzysta z wyżywienia. Zaliczka jest obliczona przy założeniu wykorzystania wszystkich posiłków w danym miesiącu. Opłatę należy wnosić w nieprzekraczającym terminie do 23-go dnia miesiąca poprzedzającego na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Przedszkola (decyduje data wpływu na konto)

Za każdy dzień opóźnienia wpłaty nalicza się odsetki od zaległości.

Rozliczenie zaliczki za lipiec i sierpień nastąpi do 23-go dnia  po miesiącu, w którym wychowankowie Przedszkola korzystali z posiłków.  Zwrot  niewykorzystanej części zaliczki za dany miesiąc nastąpi na wskazany przez rodzica/prawnego opiekuna rachunek bankowy.