Jesteś tutaj: Start / STATUT

STATUT

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik do uchwały Nr 9/2022/2023

Rady Pedagogicznej

Przedszkola Miejskiego nr 26 w Jaworznie

z dnia 30.08.2023 r.

 

 

 

S T A T U T

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 26

W JAWORZNIE

 

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

 

§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie nr 26 w Jaworznie;

 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

 3. Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut;

 4. dzieciach lub wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola;

 5. oddziale – należy przez to rozumieć grupę liczącą nie więcej niż dwadzieścia pięć dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku, utworzoną z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

 6. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 7. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu;

 8. arkuszu organizacji – należy przez to rozumieć „Arkusz Organizacji Pracy Przedszkola Miejskiego nr 26 w Jaworznie” zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

§ 2. 1. Przedszkole nosi nazwę:

 

Przedszkole Miejskie Nr 26 w Jaworznie.

 

 1. Rodzaj przedszkola – nieferyjna jednostka systemu oświaty, publiczne przedszkole ogólnodostępne.

 2. Siedzibą Przedszkola jest wydzielona cześć budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowa 61 w Jaworznie.

 

§ 3. 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Jaworzno miasto na prawach powiatu z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 33 w Jaworznie.

 1. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 2. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Jaworzna miasta na prawach powiatu, działającą

  w formie jednostki budżetowej.

 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.

  5. Podstawą gospodarowania środkami finansowymi w Przedszkolu jest plan finansowy,
  sporządzony i zatwierdzony przez dyrektora.

  6. Obsługę finansowo – księgową oraz organizacyjno – administracyjną zapewnia Przedszkolu

  Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych
  w Jaworznie z siedzibą przy ul. Zacisze Boczna 3 w Jaworznie, będący jednostką

  organizacyjną Gmina Miasta Jaworzno-miasto na prawach powiatu.

   

§ 4. Przedszkole używa pieczęci o treści:

 

 1.  

Przedszkole Miejskie nr 26

43-600 Jaworzno, ul. Towarowa 61

REGON: 272001359, NIP: 632-192-49-98

tel.: 32 762 91 62

 1.  

Gmina Miasta Jaworzna

NIP: 632-201-00-13

Przedszkole Miejskie nr 26

ul. Towarowa 61

43-600 Jaworzno

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Przedszkola oraz sposoby ich realizacji.

 

§ 5. 1.Podstawowym celem Przedszkola jest pełnienie w równym stopniu funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących.

2. Przedszkole ponadto w szczególności:

 1. zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych;

 2. tworzy warunki do budowania i podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej;

 3. pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

3. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

4. Cele szczegółowe Przedszkola:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych poprzez wspieranie ich ciekawości; aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

 2. budowanie systemu wartości, gromadzenie doświadczeń przez dzieci na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

   

 9. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałania i marnowaniu żywności poprzez udział w akcjach i programach ogólnopolskich, zajęciach zorganizowanych oraz pozostałych formach organizacyjnych pracy wychowawczo-dydaktycznej w Przedszkolu;

   

 10. upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej,i sytuacji nadzwyczajnych poprzez udział w dodatkowych akcjach i programach ogólnopolskich, zajęciach zorganizowanych oraz pozostałych formach organizacyjnych pracy wychowawczo-dydaktycznej w Przedszkolu;

 11. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;

 12. występowanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej lub doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej;

 13. występowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka;

 14. zapewnienie nauczycielowi wyposażenia w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków;

 15. wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt, który umożliwi realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

   

§ 6. Do zadań Przedszkola należy w szczególności:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

 7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

 16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

 17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§ 7. 1. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:

 1. zorganizowanie opieki dzieciom w wieku 3 - 6 lat oraz zapewnienie im edukacji zgodnej z obowiązującą podstawą programową;

 2. rozwijanie potencjału i zainteresowań dzieci, a także wychowanie w ścisłym kontakcie i współpracy z ich rodzicami;

 3. organizowanie leżakowania, czyli odpoczynku po głównym posiłku dla najmłodszej grupy, ze względu na potrzeby psychofizyczne tych dzieci;

 4. zapewnienie bezpieczeństwa w budynku Przedszkola, jak i poza nim;

 5. dostosowanie poziomu zajęć kierowanych i niekierowanych w tym szczególnie gier i zabaw, w taki sposób, aby każde dziecko osiągało sukcesy na miarę swoich możliwości i rozwijało się zgodnie ze swoim potencjałem;

 6. przekazywanie dzieciom fundamentalnych zasad i norm społecznych uznanych przez rodziców za istotne w wychowywaniu dzieci;

 7. budowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych;

 8. wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla każdego człowieka oraz siebie samego;

 9. systematyczną diagnozę potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci;

 10. kształtowanie pewności siebie, samoświadomości i konsekwencji w działaniu;

 11. rozpoznawanie barier utrudniających dzieciom funkcjonowanie i rozwój, a także możliwości i potrzeb indywidualnych dzieci;

 12. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole – osiągniecie odpowiedniego poziomu gotowości do podjęcia nauki w szkole;

 13. organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

 14. organizowanie różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz innymi podmiotami w celu doskonalenia jakości procesów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wzajemnego rozwoju;

 15. wspieranie rodziców oraz nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, a w przypadku nauczycieli doskonalenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 16. wdrażanie przez nauczycieli w zespołach lub indywidualnie działań innowacyjnych o charakterze programowym, metodycznym lub organizacyjnym mających na celu doskonalenie jakości procesów nauczania i uczenia się dzieci.

 1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym Przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

 2. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej i organizuje tę pomoc. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Za organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiada Dyrektor.

  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  1) rodzicami dzieci;

  2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

  6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców dziecka, Dyrektora Przedszkola, nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także poradni.

  7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w Przedszkolu polega na rozpo­znawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym.

  8. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

  1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

  2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

  4) porad i konsultacji.

  9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

  10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

  11. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

  12.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.

  13. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w Przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

  14. Wszystkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się zgodnie z przyjętą w Przedszkolu procedurą.

  15. Przedszkole organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

16. Przedszkole zapewnia:

1). realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków;

3) zajęcia specjalistyczne;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5)integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z wychowankami pełnosprawnymi;

6)przygotowanie wychowanków do samodzielności w życiu dorosłym.

 

 

Rozdział 3.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

 

§ 8. 1. Dyrektor powierza każdy oddział jednemu lub dwóm nauczycielom, którzy pełnią funkcje wychowawców, według poniższych zasad:

 1. jednemu nauczycielowi w przypadku pięciogodzinnego, dziennego czasu pracy oddziału;

 2. dwóm nauczycielom w przypadku oddziału, którego dzienny czas pracy przekracza pięć godzin.

  2. W grupie najmłodszej zatrudniony jest dodatkowy pracownik – pomoc nauczyciela, którego obowiązkiem jest wspomaganie nauczycieli w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do ich wieku i rodzaju zajęć.

4. Dyrektor ustala liczbę opiekunów podczas organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola, uwzględniając wiek dzieci, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia, niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

 

Rozdział 4.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.


§ 9 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby powyżej 18 roku życia, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo, odbywa

się według niżej określonych zasad:

 1. dzieci przyprowadzane są do Przedszkola nie później niż do godz. 8.30 i z niego odbierane przez rodziców oraz przez osoby na stałe upoważnione na piśmie podpisanym przez obydwoje rodziców lub jednego z rodziców, w przypadku kiedy jest on osobą samotnie wychowującą dziecko lub gdy drugi z rodziców jest pozbawiony praw rodzicielskich lub ma całkowity lub częściowy zakaz kontaktów z dzieckiem;

 2. dzieci mogą być sporadycznie odbierane przez osobę dorosłą upoważnioną na piśmie przez jednego z rodziców po uprzednim telefonicznym powiadomieniu wychowawcy lub dyrektora;

 3. upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 zawiera dane osobowe osoby upoważnionej oraz numer dowodu tożsamości, którym się ona legitymuje. Upoważnienia pozostają w dokumentacji Przedszkola;

 4. dzieci niepełnosprawne, którym organ prowadzący zapewnia bezpłatny transport z domu do Przedszkola i z powrotem oraz opiekę w czasie tego transportu odbierane są od opiekuna i jemu wydawane;

 5. rodzice powinni przyprowadzić dziecko do przedszkola i oddać je pod opiekę nauczyciela;

 6. rodzice oraz osoby przez nich upoważnione mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z czasem pracy Przedszkola określonym w Arkuszu Organizacjina dany rok szkolny;

 7. w przypadku nieodebrania dziecka do ustalonej godzinynauczyciel powiadamia telefonicznie, co najmniej jednego z rodziców o zaistniałym fakcie, uzgadniając jak najszybszy termin odbioru dziecka z Przedszkola;

 8. gdy, mimo podjętych przez nauczyciela Przedszkola prób nadal brak jest kontaktu z rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Przedszkolu jedną godzinę, licząc od godziny zakończenia pracy Przedszkola;

 9. po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia policję oraz dyrektora Przedszkola o pozostawieniu dziecka w Przedszkolu i niemożności skontaktowania się z rodzicami;

 10. nauczyciel Przedszkola, odpowiedzialny za dziecko, może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, w szczególności będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

 11. o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 niezwłocznie powiadamia dyrektora Przedszkola lub osobę go zastępującą. W takiej sytuacji wyżej wymieniony nauczyciel zobowiązany jest, przy wsparciu pozostałych pracowników, do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu rozwiązania problemu;

 12. prośby rodziców, dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich muszą być udokumentowane stosownymi postanowieniami / wyrokami sądowymi;

 13. za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci określonych w niniejszym paragrafie odpowiedzialni są rodzice, osoby przez nich upoważnione oraz nauczyciele.

 

Rozdział 5.

Formy współdziałania z rodzicami.

 

§ 10.1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie Statutu;

 2. respektowanie, odnoszących się do nich zasad przyjętych w Przedszkolu;

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

 4. terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu;

 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu;

 6. niezwłoczne zawiadamianie dyrektora lub nauczyciela lub któregokolwiek z pracowników Przedszkola o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

 7. zapewnienie regularnego uczęszczania do Przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;

 8. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

 9. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

 10. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Przedszkola.

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego

  oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 1. Rodzice mają prawo do:

  1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez Dyrektora dla

  grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy

  dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej ;

  2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym jego rozwoju,

  potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań;

  3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej

  gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;

  4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn

  trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno –

  pedagogicznej;

  5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu

  i sprawującemu nadzór pedagogiczny;

  6) aktywnego włączania się w życie Przedszkola.

 1. Określa się stały harmonogram zebrań z rodzicami:

 1. zebrania ogólne – jeden raz w roku;

 2. zebrania grupowe –dwa razy w roku;

 3. zajęcia otwarte – minimum dwa razy w roku.

 1. Dopuszcza się, zależnie od aktualnych potrzeb, możliwość organizowania spotkań z rodzicami poza określonym w ust. 4 harmonogramem.

 2. Określa się w szczególności następujące formy współdziałania z rodzicami:

 1. przekazywanie podczas wszelkiego rodzaju spotkań z rodzicami bieżących informacji dotyczących pracy Przedszkola;

 2. omawianie na zebraniach osiągnięć dzieci oraz trudności, udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, a także przekazywanie wskazówek rodzicom, mających na celu wsparcie rodziny w wychowywaniu i edukacji dziecka;

 3. współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, imprez inauguracyjnych, wycieczek, festynów;

 4. organizowanie zajęć otwartych dla rodziców i z udziałem rodziców, zebrań ogólnych i grupowych, konsultacji indywidualnych, warsztatów, wyjazdów, grupy wsparcia w zależności od potrzeb;

 5. udział przedstawicieli rodziców na zasadach określonych w § 13;

 6. przekazywanie informacji za pośrednictwem ogłoszeń w Przedszkolu, a także za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz elektronicznej poczty grupowej.

 

Rozdział 6

Organy Przedszkola.

 

 

§ 11.1. Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców.

   

 1. Dyrektor w szczególności:

 1. kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

 3. zapewnia prawidłową organizację opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

 4. zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania, nauki i opieki oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 6. wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 5 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

 7. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania;

 8. przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

 9. jako kierownik jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za czynności dokonywane w ramach jego kompetencji dotyczących dysponowania środkami finansowymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie;

 10. dba o powierzone mu mienie Przedszkola;

 11. współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną w zakresie statutowych zadań Przedszkola;

 12. opracowuje Arkusz Organizacji i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu po uprzednim uzyskaniu opinii właściwych statutowo organów nauczycielskich związków zawodowych oraz organu nadzoru pedagogicznego;

 13. dokonuje ocen pracy nauczycieli

 14. powołuje komisję, która rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami Przedszkola;

 15. współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

 16. powierza stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze w przypadku przyznania Przedszkolu tych stanowisk przez organ prowadzący oraz określa zakres ich zadań i odpowiedzialności;

 17. odwołuje ze stanowisk, o którym mowa w punkcie 16;

 18. określa zakres kompetencji i odpowiedzialności nauczyciela, który na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna zastępuje go w czasie jego nieobecności;

 19. jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami podejmuje, w stosunku do nich, decyzje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,

 3. występowania w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień;<