Obowiązki Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rodzice zobowiązani są do:
1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
3. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
4. Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi przedszkola.
5. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.
6. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.